Scroll to top
© 2021, Theofeel

Znajdź dobry czas i miejsce na modlitwę. Zostaw wszystkie troski, myśli, sprawy. Teraz tylko Ty i Bóg. Czeka na Ciebie. One chce do Ciebie mówić, obdarzać swoimi łaskami. Chciej się z Nim spotkać.

Zwróć się do Boga z prośbą, aby ten czas był na Jego chwałę i zgodnie z Jego wolą był prowadzony.

OBRAZ: Wyobraź sobie Ducha Świętego napełniającego Kościół. Może to być gołębica, lub języki z ognia czy strumień światła. Wybierz ten obraz, który jest Ci najbliższy. Zobacz, jak Duch napełnia każdą osobę w Kościele, a każda osoba wydaje owoc, który jest różnorodny.

PROŚBA: Proś w tej modlitwie Ducha Świętego o odwagę do działania i wydawania owoców z Jego natchnienia.

  1. „Różne są dary, ale Duch jest Jeden. Różne są posługi, ale Pan jest jeden. Różne są działania, ale jeden jest Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.”

    Św. Paweł mówiąc o darach, posługach i działaniu, przedstawia nam Trójcę Świętą. Duch Święty, na którego szczególnie dziś patrzymy, ma ostatni – po Bogu i Synu – czas na ziemi. Bóg stworzył świat, nadał mu pęd, cel („działanie”). Jezus, Najwyższy Sługa dokonał dzieła Zbawienia („posługa”). A teraz czas Ducha, który obdarza różnorodnymi darami dopełniając. Tak samo jest z Ich objawianiem się ludziom, z działaniem Boga w nas. Bóg zaprasza Cię do konkretnego działania. Daje posługę, powołanie do wypełnienia. I jednocześnie uzdalniania do jej wykonania obdarzając darami Ducha Świętego. Jesteśmy narzędziami w ręku Boga, który chce żebyśmy także w działaniu byli na Jego obraz i podobieństwo.

  2. „W każdym uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra”

    Często mówi się, że w czasie Zesłania Ducha Świętego powstał Kościół. Przed tym wydarzeniem Apostołowie byli skupieni na sobie, przestraszeni, zamknięci. Duch Święty sprawił, że wyszli, otworzyli się, zaczęli mówić innym o Jezusie. W ten sposób budowali Kościół. Słyszymy dziś, że w każdym uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra. Tym wspólnym dobrem może być na przykład Kościół. W Tobie także objawia się działanie Ducha Świętego. Pismo Święte mówi, że w każdym, bez żadnego wyjątku. Nie uciekaj od tego. To nie jest trudne, przecież Duch Cię uzdalnia. Spróbuj wejść w to, co proponuje Ci Bóg.

  3. „Wszyscy zostaliśmy też napełnieni jednym Duchem”

    Duch Święty napełnia każdego, przychodzi do nas i działa. Ten Duch jest dla każdego taki sam, niezmienny, stały. A jak różne owoce przynosi. Mimo, że Duch jest jeden, to nie czyni każdego człowieka, do którego przychodzi identycznym. Pozwala każdemu być sobą, wręcz uzdalnia do stawania się coraz bardziej sobą w prawdzie. Szanuje odrębność każdej osoby, indywidualne cechy, talenty. Przychodząc, wyłuskuje z Ciebie to, co najlepsze, wybiera najwartościowsze, dopełnia co niedoskonałe, tak, żebyś wydał najwspanialszy owoc. Zobacz, jak niesamowity jest Duch Święty!

Na koniec modlitwy rozmawiaj z Bogiem szczerze o tym, co się na niej działo. Mów mu wszystko jak przyjacielowi.

Ojcze nasz…

+

Related posts